Kunskapsbank

IT-Forensik är en stor och viktig del i många av dagens brottsutredningar. IT-forensiska analyser genomförs i regel av polisens egna IT-forensiker och de bevis som läggs fram står ofta oemotsagda i rätten. Dessvärre saknar såväl försvarare som ledamöter i rätten kunskapen som krävs för att kunna utvärdera riktigheten i en IT-forensisk analys samt styrkan i de presenterade bevisen. På denna sida publiceras länkar till kunskapskällor där du kan läsa om IT-forensik som ämne. Källorna är delade med upphovsrättshavaren tillåtelse.

Vår egen youtube lista om IT-Forensik

Föreläsningsserie om IT-forensik

Kort beskrivning av IT-Forensik från polisen.se

Inspelning av webbföreläsning om IT-forensik i brottsutredningar